Καθώς αυξάνεται η επιβίωση των ασθενών με καρκίνο του μαστού, ζητήματα που αφορούν τη σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής και ειδικές ανησυχίες των γυναικών αυτών έρχονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Η συγκεκριμένη μελέτη είχε ως σκοπό την κάλυψη του κενού που υπάρχει στην ελληνική βιβλιογραφία σχετικά με την μακροχρόνια Σχετιζόμενη με την Υγεία Ποιότητα Ζωής των ασθενών με καρκίνο του μαστού, πέντε και πλέον έτη μετά τη διάγνωση. Ασθενείς και Μέθοδοι: Στην έρευνα συμμετείχαν 106 ασθενείς με καρκίνο του μαστού από πενταετίας τουλάχιστον, οι οποίες ήταν πλέον ελεύθερες νόσου βάσει του τακτικού ελέγχου σε ογκολογικό νοσοκομείο της Αθήνας. Για τον έλεγχο της Σχετιζόμενης με την Υγεία Ποιότητας Ζωής, τούς χορηγήθηκαν τα γενικά ερωτηματολόγια SF-36 και EQ5D και, αφενός ελέγχθηκε η εξάρτηση τους από δημογραφικούς και ιατρικούς παράγοντες και αφετέρου έγινε σύγκριση των κλιμάκων του SF-36 με νόρμες υγιούς ελληνικού πληθυσμού. Παράλληλα, οι ασθενείς απάντησαν με αυτοσυμπλήρωση ένα ερωτηματολόγιο που διερευνούσε πιθανές δυσλειτουργίες όσον αφορά την εικόνα του σώματος, τη σεξουαλικότητα, την απειλή από τη νόσο και την επίδραση της νόσου στην καθημερινότητα. Αποτελέσματα: Η σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής των ασθενών με  καρκίνο του μαστού σχετίζεται αρνητικά με τη μεγαλύτερη ηλικία κατά την έρευνα και τη διάγνωση, τη συνοδό νοσηρότητα, τον υψηλό δείκτη μάζας σώματος (>30 kg/m2),  την ύπαρξη συμπτωμάτων από το άνω άκρο, την εμφάνιση υποτροπής της νόσου και τις παρατηρούμενες δυσλειτουργίες όσον αφορά την εικόνα του σώματος και τη σεξουαλική ικανοποίηση και ενδιαφέρον . Συγκριτικά με τις νόρμες γυναικών υγιούς αστικού πληθυσμού, παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικά χαμηλότερα σκορ στη Σωματική Λειτουργικότητα, το Σωματικό και το Συναισθηματικό Ρόλο. Επιπλέον προκύπτει ότι η διάγνωση της νόσου έχει μια σημαντική μακροχρόνια αρνητική επίδραση στη σεξουαλική ζωή και αντίστοιχα θετική επίδραση στις οικογενειακές σχέσεις, τις διατροφικές συνήθειες και το θρησκευτικό συναίσθημα. Συμπεράσματα: Οι επιζήσασες από καρκίνο του μαστού εμφανίζουν μακροχρόνιες επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής, την εικόνα του σώματος και τη σεξουαλικότητα πέντε και πλέον έτη από την αρχική διάγνωση. Απαιτείται λοιπόν ευαισθητοποίηση εκ μέρους των επαγγελματιών υγείας ώστε να προληφθούν ή να αντιμετωπιστούν έγκαιρα οι όποιες δυσλειτουργίες.Λέξεις Κλειδιά: Σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής, καρκίνος μαστού, μακροχρόνια επιβίωση, εικόνα σώματος, σεξουαλικότητα

_________________
Τα πιο καθαρά αισθήματα βγαίνουν από καθαρές καρδιές.